माझे कुलदैवत

धनदाई माता खालील कुळांचे कुलदैवत आहें
१) देवरे
२) खैरनार
३) वाघ
४) देसले
५) बेडसे
६) भुसे
७) बेंडाळे
८) रौंदळ
९) गायकवाड
१०) वेंडाईत
११) कुवर
१२) तोरवणे
१३) सयाईस
१४) नेरपगार
१५) सताविसकर
१६) खैरे
१७) धोंडगे
१८) कुलकर्णी
१९) जोशी
२०) देशपांडे
२१) मांडवडे
२२) पवार
२३) ईशी
२४) सूर्यवंशी
२५) केदार
२६) खराटे
२७) गांगुर्डे
२८) साळी
२९) धोंगडे
३०) खोलमकर
३१) कडभाने
३२) नांद्रे
३३) शंकपाळ
३४) विश्वास
३५) माळी
३६) गिरासे
३७) व्यवहारे
३८) शिंदे
३९) डबे
४०) तुपे
४१) अमराळे
४२) महाले
४३) चव्हाण
४४) ठोंबरे
४५) निकुम
४६) डामरे
४७) परांडे
४८) इंगळे
४९) मोराडे
५०) श्रीवंत यय
५१) कुलथे
५२) हयाळीज
५३) पुराणिक
५४) अग्िहोत्री
५५) आहेर
५६) चौरे
५७) घुमरे
५८) जाधव
५९) काकुळदे
६०) शिरसाट
६१) बोडके
६२) दहियेकर
६३) सोनजे
६४) बाविस्कर
६५) फडोळ
६६) बस्ते
६७) धनगर
६८) डोमे
६९) लोकाक्षी
७०) रामराज्य
७१) थोरात
७२) जगताप
७३) रकिबे